תקנון המלצות פרמיום

התנאים שלהלן כתובים בלשון זכר אך מכוונים לזכר ונקבה כאחד. כמו כן, כל האמור הינו הרחבה של תקנון השימוש הכללי התקף עבור כל משתמשי בנקרים בע״מ ואושר בתהליך הרישום. התקנון זמין באתר החברה בכתובת www.bankerim.co.il

תנאי שימוש

 1. השימוש של כל משתמש בתכנים המוצעים מותנה בקבלת התנאים הכלולים בתקנון זה, ללא כל שינוי. שימוש בתכנים ייחשב להסכמה מפורשת שלך - המשתמש לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון, אחרת אין לך הרשאה להשתמש בתכנים, כולם או חלקם.
 2. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש בתכנים על פי התנאים הרשומים כאן חלה על המשתמש בכל עת - המשתמש בלבד.
 3. כל המידע באפליקציה הינו בגדר המלצה בלבד ואין התחייבות להצלחה מלאה או חלקית של המידע שניתן בתשלום או בחינם והאחריות על המשתמש במידע זה הוא באחריות המשתמש בלבד.
 4. המשתמש באפליקציה זו מתפרש כמסכים לתקנון זה והינו מתחייב בוויתור טענות נגד בעלי האפליקציה או האתר או תביעה כנגד אי הצלחה של מידע שנכשל או צלח המתפרסם באפליקציה או באתר בנקרים.
 5. צוות אתר בנקרים או מי מטעמה אינו נושא באחריות כלשהי עבור נזק הנגרם משימוש במידע המפורסם באפליקציה או באתר והאחריות על שימוש במידע היא על המשתמש בלבד.
 6. המשתמש מתחייב לא להעביר מידע מהאפליקציה או אתר בנקרים לשום גורם אחר בכל צורה לרבות בכתב, בעל-פה או באופן דיגיטלי בין אם בצורה ישירה ובין אם בצורה עקיפה.
 7. המידע באפליקציה או באתר בנקרים מיועד לכל מי שמלאו לו 18 שנה ומעלה, שימוש בתכנים של האפליקציה או האתר הינו הסכמה מפורשת של המשתמש לנאמר בתקנון זה והינו באחריות המשתמש בלבד.
 8. לאחר תשלום עבור המידע שבתשלום לא יהיה זכאי המשתמש להחזר כספי או לביטול.
 9. פרסום נתונים סטטיסטיים והמלצות על ידי האפליקציה או אתר בנקרים לא תתפרש כהצעה למשתמש ו/או כהבעת תמיכה, עידוד, או הסכמה של החברה עם האמור בפרסומים כאמור. כל הסתמכות של המשתמש על המידע וההמלצות המתפרסמות, תיעשה על פי שיקול דעתו של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה לעניין זה.
 10. הנך מאשר קבלת הודעות תוכן שיווקי בכל אמצעי אשר חברת בנקרים מוצאת לנכון להשתמש לרבות: הודעות, דוא״ל, התראות לטלפון וכד׳.
 11. בנקרים בע״מ שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל שימוש בנתונים אשר נשמרים במערכת.
הפרת תקנון זה הינה עילה לתביעה מצד בעלי האפליקציה או אתר בנקרים בגין הפגיעה הכלכלית שתיגרם לחברה, הפרת זכויות יוצרים והפצת מידע אישי וכן המשתמש הינו צפוי לחסימה מהאפליקציה או האתר ללא התראה ולא יהיה זכאי להחזר כספי.  

סמכות שיפוט

60. בית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תקנון זה. בכפוף להוראות לעיל, יחולו על הסכם זה הוראת חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1971.

יצירת קשר

ניתן ליצור קשר עם שירות לקוחות בדוא"ל: [email protected]

אישור המשתמש

אני, המשתמש, מאשר כי קראתי את תנאי תקנון זה המפורטים לעיל וכי השימוש במידע, בתכנים, בשירותים ובאתר, יתבצע על ידי בהתאם לתנאים האמורים.

הרשמה לניוזלטרס