תקנון המלצות פרמיום אתר בנקרים
התנאים שלהלן כתובים בלשון זכר אך מכוונים לזכר ונקבה כאחד.
 
תנאי שימוש
השימוש של כל משתמש בתכנים המוצעים מותנה בקבלת התנאים הכלולים בתקנון זה, ללא כל שינוי. שימוש בתכנים ייחשב להסכמה מפורשת שלך - המשתמש לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון, אחרת אין לך הרשאה להשתמש בתכנים, כולם או חלקם.
 
הכרת התנאים
האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש בתכנים על פי התנאים הרשומים כאן חלה על המשתמש בכל עת - המשתמש בלבד.
כל המידע באפליקציה הינו בגדר המלצה בלבד ואין התחייבות להצלחה מלאה או חלקית של המידע שניתן בתשלום או בחינם והאחריות על המשתמש במידע זה הוא באחריות המשתמש בלבד.
המשתמש באפליקציה זו מתפרש כמסכים לתקנון זה והינו מתחייב בוויתור טענות נגד בעלי האפליקציה או האתר  או תביעה כנגד אי הצלחה של מידע שנכשל או צלח המתפרסם באפליקציה או באתר בנקרים
צוות אתר בנקרים או מי מטעמה אינו נושא באחריות כלשהי עבור נזק הנגרם משימוש במידע המפורסם באפליקציה או באתר  והאחריות על שימוש במידע היא על המשתמש בלבד.
המשתמש מתחייב לא להעביר מידע מהאפליקציה או אתר בנקרים  לשום אתר אחר/רשת חברתית וכו', הפרת תקנון זה הינה עילה לתביעה מצד בעלי האפליקציה או אתר בנקרים על בגין הפרת זכויות יוצרים והפצת מידע אישי וכן הינו צפוי לחסימה מהאפליקציה או האתר ללא התראה ולא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
המידע באפליקציה או באתר בנקרים  מיועד לכל מי שמלאו לו 18 שנה ומעלה, שימוש בתכנים של האפליקציה או האתר  הינו הסכמה מפורשת של המשתמש לנאמר בתקנון זה והינו באחריות המשתמש בלבד.
לאחר תשלום עבור המידע שבתשלום לא יהיה זכאי המשתמש להחזר כספי או לביטול.
 
נתונים סטטיסטיים
פרסום נתונים סטטיסטיים והמלצות על ידי האפליקציה או אתר בנקרים לא תתפרש כהצעה למשתמש ו/או כהבעת תמיכה, עידוד, או הסכמה של החברה עם האמור בפרסומים כאמור. כל הסתמכות של המשתמש על המידע וההמלצות המתפרסמות, תיעשה על פי שיקול דעתו של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה לעניין זה.
 
תקנון אתר ותנאי שימוש
כל התנאים שיפורטו להלן באים על מנת לפרט את זכויותיהם וחובותיהם של המבקרים באתר או באפליקציה ושל העושים שימוש בשירותים הניתנים בו.
שימו לב, לתקנון זה קיימת הרחבה עבור משתמשי בנקרים פרימיוםלחץ כאן לצפייה בנספח הרחבה עבור משתמשי בנקרים פרימיום.
 
 
כללי
 1. התנאים שלהלן כתובים בלשון זכר אך מכוונים לזכר ונקבה כאחד.
 2. הכניסה והשימוש בשירותים המפורטים בו הינם למשתמשים בגירים בלבד , משתמשים מעל גיל 18 בלבד.
 3. על המשתמש לקרוא ולאשר תקנון זה. גלישה באתר כמוה כהסכמה מלאה לאמור בתקנון זה ללא סייג.
 4. משתמש שאינו חפץ בקבלת התנאים במפורטים בתקנון זה, לצאת באופן מיידי מהאתר ולהימנע משימוש בשירותיו.
 5. בכפוף להוראותיו של תקנון זה , תאפשר החברה לקהל רחב להשתמש בשירותים של אתר.
 6. החברה שומרת על זכותה למנוע המשך גלישה מכל משתמש או גולש אשר יפר הוראה מהוראות תקנון זה או כל הוראה אחרת שתשלח או תעודכן מעת לעת , מבלי לשלוח הודעה מקדימה. המשך גלישה כמוה כהסכמה לאמור בסעיף זהץ
 7. הוראות תקנון זה מופנות לעושה כל פעולה ("המשתמש") בקשר עם אתר האינטרנט www.bankerim.co.il("האתר"). האתר מאפשר למשתמש לעשות שימוש באתר ובשירותים השונים בו ("השירותים"), לרבות קבלת מידע, הכולל נתונים ותכנים שונים ("התכנים") ישירות לטלפון הנייד של המשתמש, אם וככל שהמשתמש מנוי של מי מהמפעילים הסלולריים ("המפעילים הסלולריים").
 8. חברת באנקרים בע"מ (להלן - "החברה"), אשר מפעילה את השירותים ו/או האתר, שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה וכן את התשלומים הקשורים לשימוש בשירותים ו/או בתכנים. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ושימוש בשירותים על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה של המשתמש, במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש בשירות זה, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של מערכות החברה.
 9. השימוש בשירותים ובתכנים מוצע למשתמש כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה, ללא כל שינוי. עצם השימוש בשירותים ובתכנים ייחשב להסכמה מפורשת שלך - המשתמש לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון, אחרת לא תהיה רשאי להשתמש בשירותים ובתכנים, כולם או חלקם. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש בשירותים ובתכנים על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך - המשתמש בלבד.
 10. בשלב זה ועד הודעה של  בנקרים, השימוש באתר איננו כרוך בתשלום כלשהו, אלא אם נציין זאת במפורש ונקבל הסכמה מפורשת של המשתמש  לביצוע תשלום.
  שם משתמש וסיסמה - עם הרשמתך לאתר תקבל שם משתמש (המייל שלך) אשר ישרת אותך בכל פעולה שתרצה לבצע באתר, וכן סיסמה המתאימה.
  הנך מתבקש לשמור בסוד את הסיסמה שבחרת ולא לגלות או להעביר אותה לאף אחד אחר.
  בנוסף, אנא זכור שעם רישום המשתמש, לא תהיה אפשרות למחוק באופן גורף את התכנים של אותו משתמש באתר - בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר.
   
  יתכן שבכניסותיך הבאות לאתר מאותו המחשב ממנו נרשמת, המערכת תזהה אותך באופן אוטומטי. לכן, ככל שבאותו המחשב משתמשים אנשים נוספים - אנא הקפד על יציאה מסודרת לאחר כל שימוש באתר.
  בנקרים ממליצים לשנות את הסיסמה מפעם לפעם כדי להקשות על ניסיונות בלתי חוקיים להתחזות לחברים בשרות.
   
בעלות וזכויות באתר, בשירותים ובתכנים
11. סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו וכל הסימנים האחרים של החברה וכן כל זכויות קניין רוחני המצויים באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים, הם קניינה של החברה בלבד, ואין המשתמש רשאי לעשות כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות אלה.
12.
אתר, התכנים והשירותים וכל המידע הכלול בהם, לרבות התכנים, טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, וקטעי וידאו, הינם רכושה של החברה ו/או ספקיה ו/או משתמשים שהעלו תכנים אישיים לבלוג האישי שלהם, כמפורט להלן, והנם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לחברה ו/או ו/או למי מטעמה ו/או לספקיה ו/או למשתמשים כאמור.
13.
השירותים והתכנים המוצעים במסגרת השירותים למשתמשים, מוגנים בזכויות יוצרים. כל שימוש שאינו בהתאם למפורט בתקנון זה מהווה הפרה של זכויות אלה ועלול לגרום לנזקים כספיים, כלכליים ואחרים לחברה ו/או לגורמים אחרים, והמשתמש מתחייב שלא להפר זכויות אלו.
14.
האתר משתמש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשרות, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.Cookies הינם קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשב מרוחק. חלק מה-Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.
15.
מפעילי השרות רשאים להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות בשרות. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור בשרות, עשויות להגיע ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתר, שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקלקת. באופן זה הן מבקשות לנסות ולהתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר. לחברות הללו אין גישה ל-Cookies של האתר ולאתר אין גישה ל-Cookies שלהן. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום בשרות ולמנוע מהן לשלוח Cookies אל המחשב שלך ולקרוא אותן ממנו, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט של חברות אלו שיופרסמו על ידי מפעילי השרות.
 

הגבלה לשימוש אישי ולא מסחרי
16. תקנון זה מעניק למשתמש הרשאה לעשות שימוש פרטי-אישי בלבד בשירותים ובתכנים באמצעות האתר והטלפון הנייד שלו, בכפוף להסדרת התשלום לחברה בעד ההרשאה לעשות שימוש כאמור.
17.
כל אדם, לרבות המשתמש ששילם עבור השירותים, אינו רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תכנים או שירותים שהושגו מהשירותים ו/או התכנים ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי המשתמש וכל גורם שלישי שהוא לא יוכלו לעשות שימוש מסחרי בשירותים ו/או בתכנים. המשתמש מאשר כי ידוע לו שבמידה ויבצע שימוש מסחרי בתכנים ו/או השירותים, הוא עלול לפגוע בחברה ובבעלי זכויות אחרים, לרבות זכויות קניין רוחני והוא יהיה האחראי הבלעדי לכך.
השירותים והתכנים
18. אזור משחקים והמלצות משתמשים - החברה תספק למשתמש גישה לנתונים סטטיסטיים לחובבי ספורט וכן המלצות ודעות הקשורות להשתתפות במשחק ה"וינר" השבועי והיומי. למען הסר ספק, הצגת נתונים סטטיסטיים והמלצות כאמור באתר, אין בה בכדי לחייב את החברה בדבר. מובהר כי אין לחברה כל אחריות בגין טיב ההמלצות ו/או הסטטיסטיקות המתפרסמות באתר, באשר פרסומים כאמור אינם מטעם החברה, המהווה, באמצעות האתר, רק פלטפורמה לפרסום כאמור. פרסום נתונים סטטיסטיים והמלצות על ידי החברה לא תתפרש כהצעה למשתמש ו/או כהבעת תמיכה, עידוד, או הסכמה של החברה עם האמור בפרסומים כאמור. כל הסתמכות של המשתמש על המידע המתפרסם באזור הסטטיסטיקות וההמלצות, תיעשה על פי שיקול דעתו של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית של המשתמש, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה לעניין זה. השימוש בשירות באזור הסטטיסטיקות איננו כרוך בתשלום כלשהו לחברה, למעט אזורים מסוימים אליהם יהיה צורך לרכוש מנוי , עליהם תהיה הודעה במפורש ונתקבלה הסכמת המשתמש.
19.
אזור וידאו - החברה תספק למשתמשים מידע באמצעות קטעי וידאו אשר יוקרנו באתר. קטעי המידע כוללים חדשות, ספורט, כתבות, ראיונות עם דמויות מעולם הספורט ומשחקים. מוסכם בזאת כי היות והחברה משמשת רק כספק תוכן, אין לה כל אחריות בקשר עם התכנים המשודרים באזור הוידיאו, אשר מועברים אליה על ידי ספקים שונים. החברה אינה אחראית לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם של התכנים. לפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות או דרישות כלפי החברה בקשר עם התכנים המשודרים באזור הוידיאו כאמור. ידוע למשתמש כי איכות תכני הוידאו, תלויה בין היתר בגורמים טכנולוגיים אשר לחברה אין כל שליטה עליהם כגון, איכות רשת האינטרנט, איכות ועוצמת המחשב הביתי באמצעותו צופה המשתמש בתכני הוידיאו וכדומה, וכי בשל מגבלות כאמור עלולים להתרחש שיבושים בקטעי הוידאו. מוסכם כי לחברה אין כל אחריות לעניין זה, והמשתמש מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה, בקשר לכך. השימוש בשירות אזור וידאו איננו כרוך בתשלום כלשהו לחברה, אלא אם צוין אחרת במפורש ונתקבלה הסכמת המשתמש.
20.
כל שימוש בשירותים ובתכנים - בכולם או בחלקם - הוא על אחריות הבלעדית של המשתמש, ואם וככל שהוא מעוניין לעשות בהם שימוש כלשהו עליו לבדוק את נכונותם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, התכנים והשירותים אינם מהווים המלצה כלשהי למשתמש כיצד לנהוג.
21.
למען הסר ספק מובהר כי לחברה שמורה הזכות להחליף מעת לעת את התכנים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
22.
כאשר משתמש בוחר שלעקוב אחרי משתמש אחר (משתמש רגיל/אתר המלצות/דמות וירטואלית) , באופן אוטמטי הוא נותן הסכמתו לקבלת מייל  (מייל שנמסר בעת הרישום הראשוני) בכל פעם שאותה דמות שהוא עוקב אחריה מבצעת פעולה. במידה והינך מעוניין בקבלת המייל ניתן להסיר את המשלוח האוטמטי באמצעות כניסה לאזור אישי > פרטים אישיים ולהוריד את הסימון של משלוח מייל מדמות נעקבת.
23.
במידה ומשתמש נרשם לאתר ולאחר מכן מבקש להמחק מהאתר, האתר ישנה את סטטוס המשתמש ללא פעיל, ולשם המשתמש יצורפו האותיות DEL. שינוי זה יגרום לאי הופעתו של המשתמש באתר, אומנם כל המידע שנצבר עד אותו יום ישמר במערכת, אך לא יעשה בו שום שימוש.
24.
כל תוכן שגולש העלה ו/או יעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) תמונות, וידאו, קישורים, שילוב של וידיאו ותכני שמע, או כל חומר אחר ("תכני גולש" או "תוכן שגולש מעלה לאתר" וכדומה), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו.
כשאתה מעלה תכנים לאתר, אתה נותן בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתכני הגולש, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.
"
האתר" רשאי לעשות כל שימוש בתכני הגולש כמתואר בתקנון זה.
25.
הנך רשאי להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה. בהמשך תקנון זה נפרט סוגים שונים של תכנים והתבטאויות שאינך רשאי לפרסם באתר. הרשימה האמורה איננה רשימה סגורה ויתווספו אליה מעת לעת תכנים והתבטאויות ש"האתר" יהיה סבור שיש למנוע פרסומם באתר. יש לראות ברשימה זו ככוללת גם תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דין, גם אם לא צוינו בתקנון זה במפורש. זכרי כי אינך רשאי להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו.
כאמור בתקנון זה, ל"אתר" הזכות להסיר תכנים שלך מהאתר או לחסום את השתתפותך בו. אחריותך על התכנים שאת מעלה לאתר, תחול בין אם "האתר" ניצל את זכותו ובין אם לאו.
כשאתה מעלה תכנים לאתר אתה מצהיר שאתה הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינך מפרה כל דין או פוגעת בצד שלישי בהעלאתם או בפרסומם
26.
במידה ותפר זכויות או דין מכל סוג שהוא או תפרי הוראה כלשהי בתקנון זה, אתה מייפה את כוחו של "האתר" להסיר מעצמו כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא.
הנך מתחייב לפצות ולשפות את "האתר" ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו "לאתר", הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או כל פעולה או שימוש שעשית באתר ו/או בקשר להפרה שלך את הוראות תקנון זה או כל תנאי שימוש אחרים שהשימוש באתר כפוף להם, או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו. וזאת מיד לאחר דרישתו הראשונה של "האתר", וזאת בנוסף לכל זכות העומדת "לאתר" על פי כל דין
27.
בכל בעיה ו/או הפרה של זכויות יוצרים "האתר" מאפשר לעצמו כדין מותר להסיר תכנים אשר מפרים זכויות יוצרים בטווח זמן של 48 שעות מעת הגשתה של בקשה להסרת תוכן מן הגורמים אשר זכאיים לזכויות היוצרים על התוכן ו/או מדיה אשר הוגשה בבקשה.
במקרה של בקשת הסרה של תוכן ו/או מדיה ולאחר הסרת התוכן ו/או המדיה אין אחראי וכן אין מקום לתביעה או לפגיעה כספית על "האתר" או על אותו גולש אשר בחר להעלות את התוכן ו/או המדיה שהוסרה.
28. "
האתר" רשאי (אך אינו חייב) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. "האתר לא יהיה חייב לעדכן את הגולש קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא יהיה חייב במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים ומהותם.
29.
מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעתנו מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי גולש, ואשר מהווה הפרה של כל דין, פוגע באופן כלשהו בצד שלישי או מפר הוראה מתקנון זה,האתר יהיה רשאי להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.מומלץ לכן תמיד להכין העתק.


 

הפסקת השירות
30. ידוע למשתמש כי החברה אינה מתחייבת לספק את השירותים בכל עת, והשירותים יכולים להיפסק מכל סיבה שהיא, לרבות בשל סיבה התלויה ברשת האינטרנט.
31.
מובהר כי אין בהפסקת השירות כדי לגרוע מחובת המשתמש לשלם בעד שירותים שקיבל עד למועד הפסקת השירות.
32.
אין החזר על דמי מנוי ששולמו.
33.
מפעילי השרות ישתדלו, אך אינם חייבים, לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש בשרות, על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות "צור קשר" בלשונית המיוחדת  באתר.
 

הגבלת אחריות
34. התכנים, וכל תוכן אחר באתר, נמסרו לחברה על ידי ספקים שונים. התכנים עשויים לכלול אי דיוקים או טעויות סופר. החברה אינה אחראית לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם של התכנים. לפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות או דרישות כלפי החברה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת השירותים ו/או המופיעים באתר. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר, כי תכנים הכלולים בשירותים ו/או באתר עלולים לכלול אי-דיוקים או שגיאות דפוס, וכן בשל מגבלות טכנולוגיות עלולים להתרחש טעויות ו/או שיבושים בהעברת תכנים, והחברה אינה נוטלת על עצמה כל אחריות, והמשתמש מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה, בקשר לכך.
35.
לאור העובדה שאספקת השירותים על ידי החברה, תלויה בין היתר בצדדים שלישיים, החברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
36.
החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, דייקנות, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ודיוק התכנים ו/או השירותים לכל מטרה שהיא. כל התכנים והשירותים ניתנים במצבם כפי שהם ( As Is ) ללא אחריות מכל סוג. החברה מסירה מעצמה בזאת כל אחריות וחיובים לגבי התכנים והשירותים, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.
37.
מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בקשר עם משלוח התכנים למשתמש, לרבות אך לא רק כתוצאה מהסתמכות או שימוש בתכנים.
38.
המשתמש מסכים באופן מפורש לכך שהחברה לא תהיה אחראית לגישה ללא הרשאה או לשינוי ללא הרשאה של היצירות העצמיות או הנתונים של המשתמש, ולחומר או נתונים שיישלחו או יתקבלו או שלא יישלחו או שלא יתקבלו. המשתמש מסכים באופן מפורש לכך שהחברה אינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני. המשתמש מסכים באופן מפורש לכך שהחברה אינה אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל בשירותים על ידי צד שלישי כלשהו.
39.
כמו כן המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי קבלת השירותים והתכנים כפופים, בין היתר, לזמינות ותקינות של רשת האינטרנט ולזמינות, תקינות והיקף הכיסוי של רשתות התקשורת הסלולאריות השונות, לפיכך המשתמש מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הנוגע לאובדן, נזק או הפסד בגין כל טעות, תקלה, או כשל בהעברת התכנים ו/או השירותים. המפעילים הסלולאריים והחברה אינם מתחייבים ו/או מצהירים כי השירותים והתכנים יהיו ללא הפרעות או ללא תקלות, כי תקלות תתוקנה, או כי המערכת המספקת את השירותים ואת התכנים יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.
40.
כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני משתמשים, לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, והחברה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאות שייגרמו למשתמש כזה או אחר ו/או לצד שלישי כתוצאה מכך.
41.
החברה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של המשתמש המועלים לאתר החברה, והיא אינה אחראית לפרסום המידע הכלול בין היתר, אך לא רק באזור הקהילה ו/או בתגובות המשתמשים, ברבים. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר ו/או מהעלאת תכנים אישיים לאתר ו/או משירותים שונים המוצעים באתר, לרבות עקב הפגיעה זכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, ו/או עקב פגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע.
42.
המשתמש מצהיר כי כל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, גרפיקה, וידאו וכל תוכן אחר שפורסם או הועלה לאתר החברה על ידו, יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. המשתמש לא יעלה לאתר כל תוכן בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול להטריד משתמשים אחרים, העלול לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראות כל דין.
43.
החברה אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים, ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מהשימוש בהם. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות, קטעי וידאו ו/או לסרב להעלותם לאתר במידה ואלה יימצאו, על פי שיקול דעתה פוגעים ו/או מכל טעם אחר. אין באמור בכדי להטיל על החברה אחריות כלשהי בקשר עם תכנים אשר החברה הורידה מן האתר, גם אם וככל שיתברר בדיעבד כי הורדו תכנים שאינם בעלי אופי פוגעני בהכרח. משתמש אשר מעלה לאתר תכנים כלשהם לאתר בכל מסגרת אחרת שתתאפשר באתר, מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם תכנים כאמור, אם וככל שיורדו מן האתר בעקבות החלטה של החברה, לפי שיקול דעתה. למען הסר ספק, אין באמור לעיל בכדי לחייב את החברה לקיים כל סוג של מעקב ו/או ניטור ו/או סינון של תכנים באתר ו/או להוריד תכנים כלשהם מן האתר.
44.
מבלי לגרוע מהאמור, החברה, וכל מי מטעמה, לרבות עובדיה ונושאי משרה בה, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם על ידי נסיבות מעבר לשליטתן, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת אחר או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, או עילות אחרות שאינן בשליטתן של החברות.
45.
בנוסף על כל האמור לעיל, בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה, אחריות כלשהי בגין נזק כלשהו הקשור בדרך כלשהי עם שימוש המשתמש בשירותי האתר.
46.
השירותים והמידע בשרות ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי השרות בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך בשרות. השימוש בשירותים ובמידע בשרות ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
47.
מפעילי השרות אינם מתחייבים, כי למסרים, למידע או להודעות שתפרסם או תשלח דרך השרות תהיה היענות. מפעילי השרות אינם יכולים לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא יישאו כלפיך או כלפי מי מטעמך באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מפעילי השרות לא יהיו אחראים לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.
48.
כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם בשרות זה הינה באחריות המשתמש  המלאה בלבד. מפעילי השרות אינם מתחייבים כי פרטים הנמסרים בשרות על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילי השרות אינם מכירים את משתמשי האתר, ואין ביכולתם לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום. מפעילי השרות לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם בשרות זה על-ידי צדדים שלישיים.
 

שימוש לא חוקי ואסור
49. חל איסור להשתמש בשירותים ו/או בתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתקנון זה ו/או בכל דין ו/או הסכם. חל איסור להשתמש בשירותים ו/או בתכנים באופן העלול להזיק לשירותים, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהשירותים. חל איסור לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לשירותים, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לשירות באמצעות "פריצה" ( Hacking ), "כריית סיסמאות" ( Password Mining ) או בכל אמצעי אחר. חל איסור להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו באופן מכוון על ידי החברה.
50.
המשתמש יפצה וישפה את החברה בגין כל נזק שייגרם לחברה, לרבות בשל תביעה של צד שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתמש בניגוד להוראות הדין ו/או תקנון זה. הגנת הפרטיות, פיקוח וגילוי פרטים
51.
הפרטים שמוסר כל משתמש בעת ההצטרפות לשירותים יישמרו במאגר מידע ממוחשב. החברה תאסוף פרטים שנמסרו על ידי המשתמש במהלך ההצטרפות והשימוש בשירותים, ותעקוב אחר פעילותו בשירותים, בכפוף להוראות הדין. המשתמש מסכים במפורש כי החברה תשתמש בנתוני השימוש שלו למטרות חיוב על השימוש בתכנים, למטרות שיווקיות וסטטיסטיות שונות, ולדיוור ישיר. כל הודעת SMS שתישלח על ידי המשתמש תשא את שם המשתמש, כפי שצוין בעת ההרשמה. כל הודעה תירשם במחשבי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש או אודות השימוש שלו בשירותים כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות אם פעולה זו חיונית כדי:
(א) לציית לדרישות הדין או למלא אחר הוראות הליך משפטי;
(ב) להגן על הזכויות או הקניין של החברה ו/או של מי מטעמה;
(ג) לאכוף את הוראות תקנון זה, לרבות תשלום;
(ד) לפעול כדי להגן על האינטרסים של מנוייה או של אחרים.
52.
המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לקבל מהחברה הודעות שירותיות שונות באמצעות הודעות SMS , ללא שיחויב בתשלום בגינן.
53.
גולש רשאי לנהל רק אם קיבל לכך היתר ממערכת "האתר".
כיצד משיגים אישור לניהול? גולש שאינו מנהל באתר מתחרה לאתר, רשאי לבקש היתר להיות בצוות האתר, ו/או לנהל חלקים ממנו (להלן: "היתר"). "האתר" יבחן כל בקשה בהתאם לצרכיו, אך אינו מתחייב להיענות לה. "האתר" רשאי לבטל היתר שניתן, ללא הודעה מוקדמת.
גולש אשר יקבל היתר לניהול יעשה זאת מרצונו החופשי ובהתנדבות מלאה והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה (ישירה או עקיפה) מ"האתר" ולא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד או קבלן ומזמין בין "האתר" לאותו גולש. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הינך מצהיר ומתחייב כלפינו כדלקמן (אין בסעיפים שלהלן כדי לגרוע האחד מהשני):
 

א.לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע.
ב. לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או "לאתר".
 
ג.לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה.
ד. לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות.
ה. לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר.
ו. לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם.
ז. לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים.
ח. לא להעלות תכנים פורנוגראפיים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה.
ט. לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב.
י. לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת.
יא.  לא לפרסם פרטים אישיים של גולשים אחרים, לרבות זהותם של הגולשים (אלא אם כן פרסמו אותה) ופרטי ההתקשרות עמם.
יב. לא להתחזות לאדם אחר, לגולש אחר או למי מטעם "האתר".
יג. לא להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה.
יד. לא לפרסם אתרים בעלי תוכן מתחרה.
טו.  לא להעלות תכנים ו/או להפיץ באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית או משלוח הודעת מסר קצר ו/או תוכן שמטרתו לעודד מוצר ו/או שירות ו/או להוציא כספים בכל דרך אחרת, שלא על-פי בקשת הנמענים ו/או באופן המוני.
טז.  לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי סלולר ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הסלולר, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הסלולר.
יז.. לא להציף את האתר או כל חלק או שירות בו, בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו.
יח.  לא לערוך או לפרסם כל פרסום מסחרי, חסות, קידום מכירות, תעמולת בחירות, סקרים או תחרויות, אלא במקומות המיועדים לכך במפורש ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות תקנון זה והוראות "האתר".
יט.  לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין.
 
לא לחדור לחומר או לקבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים(Worms) ואנדלים ,(Vandals) יישומים מזיקים Malicious) Applications) וכדומה, ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה - 1995.
כ. לא לפרסם, להציע למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין.
כא.  לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
כב.  לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו.
כג.  לא להשתמש באתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו.
כד.  לא להפנות לכל קישור (link) או לתת כל הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.
כה.  להימנע מהצבת קישור לאתר אינטרנט אחר, בין באמצעות קישור (LINK) או שתילה (EMBED או כל טכנולוגיה דומה), אשר אינו עומדים בתנאי תקנון זה.
54. 
כל חומר פרסומי שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשות "האתר". "האתר אינו אחראי לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של "האתר" לרכישת השירותים או המוצרים המפורסמים.
"
האתר" שומר לעצמו את הזכות למחוק פרסומת על פי שיקול דעתו הבלעדי, במידה וזה ימצא פוגע (מבלי שהדבר יטיל עליו אחריות כלשהי) או מכל סיבה אחרת, מבלי ש"האתר" יהיה חייב במתן הסבר או נימוק.
55."
האתר" אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, ו"האתר" לא ישא בכל אחריות בקשר לכך.
"
האתר" אינו אחראי למידת התאמתם של התכנים למדיניות הפרטיות בא נוקט "האתר" ולא למדיניות אחרת הננקטת ע"י אותם אתרי צד שלישי ואין לראות בהכללת קישורים אלה כמתן עידוד או אישור ע"י "האתר" לשימוש בתכנים אלו. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית ומתוך הכרה כי עזבת את "האתר" ותקנון "האתר" אינו חל עליך, והנך כפוף לתנאי השימוש של האתר שהגעת אליו באמצעות פתיחת הקישור.
56. 
האתר שומר לעצמו את הזכות לספק API ציבורי, או אישי לפי ראות עיניו.
שימוש ב-API, הינו לפי הגדרתו בעת קבלת ה API מהגורמים הרלוונטים.
שימוש שאינו במסגרת ההגדרה של ה API, הינה אסורה בהחלט, ותביא לביטול ה-API, ללא הודעה מוקדמת.
כמו-כן, האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לבטל כל API שסופק ע"י האתר, מכל סיבה שלא תיהיה ללא הודעה מוקדמת, ומכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
57. 
משיכת נתונים מהאתר בין אם באמצעות סקראפרים, זחלנים, או כל דרך אחרת שאינה באמצעות ה-API, ואושרה ע"י הנהלת האתר - אסורה בהחלט.
משיכת נתונים מהאתר מותרת רק באמצעות תוכנות שאושרו ע"י הנהלת האתר, ועובדות באמצעות ה-API הרשמי כפי שסופק ע"י האתר.
58. 
מפעילי האתר יוכלו לשנות מעת לעת את מרכיבי השרות לרבות מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילי השרות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
59. 
חל איסור מוחלט לשלוח או להפיץ דואר "זבל" ו/או לשלוח ו/או להפיץ הודעות רבות בעניין זהה ו/או לגרום מטרד כלשהו למשתמשים אחרים בפורומים. כמו כן חל איסור על שימוש בנתונים אישיים מהפורומים למטרה זו.

 

סמכות שיפוט
60. בית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תקנון זה. בכפוף להוראות לעיל, יחולו על הסכם זה הוראת חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1971.
יצירת קשר
ניתן ליצור קשר עם שירות לקוחות בדוא"ל[email protected]
אישור המשתמש
אני, המשתמש, מאשר כי קראתי את תנאי תקנון זה המפורטים לעיל וכי השימוש במידע, בתכנים, בשירותים ובאתר, יתבצע על ידי בהתאם לתנאים האמורים.
 
 
 
 
 
 
תגיות : תקנון

תגובות גולשים

מאמרים

אתר בנקרים מביא למשתמשים מאמרים הקשורים באופן ישיר ועקיף להימורי הווינר בארץ ובעולם

כתבות אחרונות

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו

הצטרף לרשימת התפוצה וקבל עדכונים בזמן אמת לכתובת הדוא"ל שלך.

הרשמה לניוזלטרס